ấm đồng

Ấm đồng
Sản phẩm bao gồm: 1 ấm đồng ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ĐÚC CÔNG ...