tượng thềm thừ

Cóc ba chân bằng đồng (thềm thừ)
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ: BÁC ...