lục lân

Lục lân, thất lân…
Sản phẩm bao gồm: lục lân, thất lân ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ĐÚC CÔNG ...