hạc đồng 2m

Hạc đồng cao 1m2, 1,5m, 1,75m và 2m
Đôi hạc đồng thờ cúng đứng trên lưng rùa miệng ngậm sen kích cỡ lớn lần lượt 1m2, 1,5m, 1,75m ...