Đồ thờ Khảm tam khí

Bộ đỉnh đồng ngũ sự đầy đủ khảm tam khí
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 chân đèn, 2 lục bình đánh vàng bóng thiết kế sang trọng ĐỒ ...