tộ

Tộ đầy đủ trên bàn thờ nhà bạn
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 chân đèn, 2 lục bình... ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ ...