ông tổ nghề đúc đồng của Việt Nam

Ông tổ nghề đúc đồng ở Việt Nam – Lý Quốc Sư

09 Th11 2016

Thiền sư Nguyễn Minh Không là bậc danh y nổi tiếng ở thời Lý.Ông đã chữa được bệnh cho vua Lý Thần Tông và dược vua phong làm Lý Quốc Sư.Sau này ông được nhân dân suy tôn là ông tổ nghề đúc đồng của Việt Nam và trở thành ...
Read more